Регулации

Надзорна дейност

Интеркапитал Маркетс АД е  лицензиран и регулиран от българската комисия за финансов надзор с лиценз № RG-03-0204 / 24.02.2006. Този лиценз ни дава право да получаваме инструкции и изпълняваме сделки с всички видове финансови инструменти и на всички действащи фондови борси, както и да сключваме сделки от името на клиенти с договор за доверително управление.

Клон в Полша

Клонът на Интеркапитал Маркетс в Полша също попада под регулацията на българската Комисия за финансов надзор, като също така е регулиран и от финансовия надзорен орган в Полша.

Защита на клиентските средства

Интеркапитал Маркетс съхранява всички клиентски активи в отделни сметки. Целта на тази политика, наречена „Правила за клиентски средства“, е да защити парите на клиентите ни. Тя гарантира ясно разграничаване между парите, които принадлежат на Интеркапитал Маркетс и парите, които принадлежат на нашите клиенти, и които са защитени от искове на трети лица към Интеркапитал Маркетс.

Интеркапитал Маркетс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите и клиентите ни получават защитата, предоставена от този фонд. Фондът осигурява изплащане на компенсации на непрофесионалните клиенти на инвестиционния посредник, когато той не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите, поради причини, пряко свързани с финансовото му състояние. Фондът изплаща компенсация на всички непрофесионални клиенти на инвестиционния посредник, които отговарят на законовите условия. Размерът на компенсацията е 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лева (до 20 460 Евро). За повече информация може да посетите интернет страницата http://sfund-bg.com .