Решения за корпоративни клиенти

 

Малки и големи фирми се възползват от нашите услуги по различни причини

Брокерски услуги с добавена стойност за корпоративни клиенти

От нашите качествени брокерски услуги могат да се възползват много видове дружества - големи, малки, местни, международни, листнати или планиращи листване. Може да сте организирали своите лични инвестиции чрез юридическо лице, което инвестира във финансови инструменти. Може би Вашата компания има експозиция към чуждестранни валути, лихвени проценти, цени на суровини и искате да намалите рисковете чрез хеджиране. Или пък да сте изпълнителен директор на листнато дружество, което планира увеличение на капитала, или бихте искали да направите своите акции публично търгуеми на борсата. Имаме качествени услуги за всички тези случаи.

 

Международни и местни услуги за емитенти

Услуги за емитенти

Ние сме упълномощени да обслужваме правата, свързани с листваните компании и първичното публично предлагане в Полша (основен пазар на Варшавската Фондова Борса и също NewConnect, и Catalyst) и в България. Ние имаме дългогодишен опит, който помага на компаниите да набират капитал или дълг чрез публично предлагане и частно пласиране на ценни книжа.  

 

Намалете и да контролирайте своите рискове

Хеджиране

Предприятията имат експозиции към много сфери, които биха искали да контролират. Това може да бъде валутен риск - ако фирмата Ви има приходи в една валута и разходи в друга; лихвен риск - ако сте взели заем при плаващ лихвен процент; експозиция към стоки от петрол до селскостопански стоки или метали. Днешните финансови пазари са станали много по-достъпни за всякакви бизнеси - малки и големи. Не е необходимо да сте голяма авиокомпания, за да можете да хеджирате риска от колебанията в цените на горивата. Имаме клиент, който е среден по големина туроператор, който се обърна към нас, защото искаше да управлява риска от промяна в цените на горивата, които авиокомпаниите предават на него. Също така сме имаме строителни фирми, които искат да хеджират разходите за гориво, защото когато участват в търгове за обществени поръчки днес, те предоставят фиксирана цена а после изпълняват строителните работи в продължение на 2-3 години, и през този период те са подложени на промени в разходите за гориво. Използвайки борсово-търгувани фючърси или опции, Вие можете да премахнете или да намалите риска от промяна на лихвените проценти и цените на суровините, както и колебанията на валутните курсове.

 

Оптимизирайте използването паричните салда на Вашате фирма

Управление на парични средства

Мениджърите на компании често не осъзнават, че една брокерска сметка може да им служи по-добре от една банка, ако искат да оптимизират използването на своите парични салда. Достъпът до много различни видове ниско-рискови финансови инструменти, (фондове на паричните пазари, държавни ценни книжа и т.н.) представляват много добро решение. Мулти-валутния елемент на нашите брокерски сметки също може да помогне за намаляване на разходите, свързани с превалутирания. Това важи с особена сила за малка фирма, която не може да договаря преференциални условия с банки, а също и за фирми, работещи с по-редки валути като турски лирис, румънски леи и други.