Regulacje

Nadzór

Intercapital Markets AD jest nadzorowany przez bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego i posiada licencję number RG-03-0204/24.02.2006. Daje nam to możliwość otrzymywania i realizacji zleceń wszystkich rodzajów instrumentów finansowych na wszystkich dostępnych giełdach oraz dokonywania transakcji na rzecz rachunków przez nas zarządzanych.

Polski oddział

Polski oddział Intercapital Markets AD podlega nadzorowi bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego, a także nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Ochrona pieniędzy klientów

Intercapital Markets AD przechowuje środki pieniężne swoich klientów na odrębnych rachunkach. Celem tej polityki, zwanej Client Money Rules, jest ochrona środków pieniężnych klientów ICM. Zapewnia ona podział pomiędzy środkami należącymi do Intercapital Markets AD oraz środkami należącymi do naszych klientów, które są chronione przed roszczeniami ze stron trzecich w stosunku do ICM AD.

Dodatkowo, środki klientów gwarantowane są poprzez bułgarski Fundusz Rekompensat Inwestorów (odpowiednik polskiego systemu rekompensat). Fundusz gwarantuje rekompensatę klientom pośrednika finansowego, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec klientów, z przyczyn bezpośrednio związanych z jego sytuacją finansową. Fundusz wypłaca środki wszystkim klientom pośrednika finansowego w wysokości do 90% wartości należności lecz nie więcej niż 40 000 BGN (równowartość 20 460 EUR).

Dyrektywa MIFID II

Mając na celu spełnienie wymogów nakładanych przez Dyrektywę MIFID II, pragniemy poinformować, że od dnia 3 stycznia 2018 r do polskiego porządku prawnego wchodzą w życie przepisy w zakresie świadczenia usług maklerskich i inwestycyjnych.

Założenia, które legły u podstaw Dyrektywy MIFID II stanowią zapewnienie ochrony inwestorom oraz zwiększenie przejrzystości działania firm inwestycyjnych. Podmioty oferujące produkty oraz usługi finansowe powinny w większym stopniu skupiać się na ich dostosowaniu do profilu inwestycyjnego Klienta. Wypełnienie formularza informacji o kliencie pozwala na określenie skłonności do ryzyka oraz ustrzeżenie się przed nieodpowiednim produktem finansowym.

Główne zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów MIFID II:

- zwiększenie obowiązku informacyjnego podmiotów prowadzących działalność maklerską,

- poszerzenie badania adekwatności dostosowania usługi o pytania dotyczące tolerancji Klienta na ryzyko, sytuacji finansowej oraz wskazanie preferowanego horyzontu i celu inwestycyjnego,

- sporządzanie raportów związanych z zawieranymi transakcjami oraz raportów okresowych,

- informowanie klienta o przewidywanych kosztach usług oraz instrumentów finansowych przed zawarciem umowy, przekazywanie okresowych raportów o poniesionych kosztach w danym roku w czasie trwania umowy,

- konieczność uzyskania oraz podtrzymywania ważności kodu LEI przez inwestora mającego osobowość prawną, będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli inwestor zamierza korzystać z usług maklerskich na rynkach zorganizowanych.