Regulacje

Nadzór

Intercapital Markets AD jest nadzorowany przez bułgarską Komisję Nadzoru Finansowego i posiada licencję number RG-03-0204/24.02.2006. Daje nam to możliwość otrzymywania i realizacji zleceń wszystkich rodzajów instrumentów finansowych na wszystkich dostępnych giełdach oraz dokonywania transakcji na rzecz rachunków przez nas zarządzanych.

Polski oddział

Polski oddział Intercapital Markets AD podlega nadzorowi bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego, a także nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Ochrona pieniędzy klientów

Intercapital Markets AD przechowuje środki pieniężne swoich klientów na odrębnych rachunkach. Celem tej polityki, zwanej Client Money Rules, jest ochrona środków pieniężnych klientów ICM. Zapewnia ona podział pomiędzy środkami należącymi do Intercapital Markets AD oraz środkami należącymi do naszych klientów, które są chronione przed roszczeniami ze stron trzecich w stosunku do ICM AD.

Dodatkowo, środki klientów gwarantowane są poprzez bułgarski Fundusz Rekompensat Inwestorów (odpowiednik polskiego systemu rekompensat). Fundusz gwarantuje rekompensatę klientom pośrednika finansowego, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec klientów, z przyczyn bezpośrednio związanych z jego sytuacją finansową. Fundusz wypłaca środki wszystkim klientom pośrednika finansowego w wysokości do 90% wartości należności lecz nie więcej niż 40 000 BGN (równowartość 20 460 EUR).

Dyrektywa MIFID II

Mając na celu spełnienie wymogów nakładanych przez Dyrektywę MIFID II, pragniemy poinformować, że od dnia 3 stycznia 2018 r do polskiego porządku prawnego wchodzą w życie przepisy w zakresie świadczenia usług maklerskich i inwestycyjnych.

Założenia, które legły u podstaw Dyrektywy MIFID II stanowią zapewnienie ochrony inwestorom oraz zwiększenie przejrzystości działania firm inwestycyjnych. Podmioty oferujące produkty oraz usługi finansowe powinny w większym stopniu skupiać się na ich dostosowaniu do profilu inwestycyjnego Klienta. Wypełnienie formularza informacji o kliencie pozwala na określenie skłonności do ryzyka oraz ustrzeżenie się przed nieodpowiednim produktem finansowym.

Główne zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów MIFID II:

- zwiększenie obowiązku informacyjnego podmiotów prowadzących działalność maklerską,

- poszerzenie badania adekwatności dostosowania usługi o pytania dotyczące tolerancji Klienta na ryzyko, sytuacji finansowej oraz wskazanie preferowanego horyzontu i celu inwestycyjnego,

- sporządzanie raportów związanych z zawieranymi transakcjami oraz raportów okresowych,

- informowanie klienta o przewidywanych kosztach usług oraz instrumentów finansowych przed zawarciem umowy, przekazywanie okresowych raportów o poniesionych kosztach w danym roku w czasie trwania umowy,

- konieczność uzyskania oraz podtrzymywania ważności kodu LEI przez inwestora mającego osobowość prawną, będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli inwestor zamierza korzystać z usług maklerskich na rynkach zorganizowanych.

 

 

Ważne Wiadomości

 • Zawiadomienie o zamknięciu naszego Oddziału w Polsce.

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż od dnia 31-07-2023 Oddział w Polsce Domu Maklerskiego Intercapital Markets zakończy swoją działalność operacyjną na rzecz klientów – nie będzie zawierał umów z klientami, jak również nie będzie brał udziału w obsłudze klientów, którzy posiadają zawarte umowy. Wkrótce po tym terminie Oddział zostanie zamknięty na stałe. Planowana data tego ostatecznego zamknięcia to 14-08-2023, jednak może ona ulec zmianie, ponieważ zależy od różnych procedur.

Co oznacza zamknięcie Oddziału dla Państwa?

Po zamknięciu Oddziału w Polsce będą Państwo obsługiwani wyłącznie oraz całkowicie przez centralę w Sofii, Bułgarii. Obsługa polega głównie na udzielaniu Państwu informacji, przyjmowaniu od Państwa zleceń i zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych na rachunek Klienta. Również do tej pory większa część tych czynności była wykonywana przez naszych współpracowników w centrali w Sofii. Jednak jesteśmy świadomi, że funkcjonowanie Oddziału oraz pracowników w Polsce mogło mieć wpływ na Państwa decyzję o zawarciu z nami umowy i prowadzeniu u nas rachunków instrumentów finansowych.

Po 31-07-2023 będzie można zwrócić się o przekazanie informacji, składać zlecenia do transakcji na instrumentach finansowych oraz przekazywać dokumenty związane z nimi w którykolwiek z wymienionych poniżej sposobów:

 • W centralnym biurze przy ul. G.S. Rakovski 140, Sofia 1000, Bułgaria;
 • Zdalnie drogą mailową na adres: trading@intercapitalmarkets.com;
 • Poprzez jeden z naszych elektronicznych systemów transakcyjnych (Infront lub ICM FX);
 • Za pośrednictwem naszego portalu: www.icmrk.com;
 • Drogą telefoniczną pod numer: +359 2 921 0510.

Nie będą już mogli Państwo zadzwonić do oddziału lub spotkać się z nami w naszym oddziale w Polsce.

Współpracownicy, którzy będą mieli przyjemność obsługiwać Państwa będą zarejestrowani w Bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego jako specjaliści ds. obsługi klienta, maklerzy, doradcy inwestycyjni lub dyrektorzy wykonawczy. Postaramy się nadal obsługiwać Państwa w języku polskim, jednak należy brać pod uwagę, iż możemy nie mieć pracowników posługujących się językiem polskim jako językiem ojczystym.

Jeżeli z powodu zamknięcia Oddziału lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecydują się Państwo na wypowiedzenie umowy z nami, można dokonać tego w każdej chwili przed jak również po zamknięciu Oddziału. W przypadku konieczności przeniesienia instrumentów finansowych przechowywanych na rachunku maklerskim u nas do innego domu maklerskiego, przeniesienie to zostanie zrealizowane całkowicie za darmo, bez naliczania jakichkolwiek opłat lub prowizji.

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

 

 • Nowa Tabela Opłat. 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.07.2023 r. wchodzi w życie nowa Tabela Opłat i Prowizji IP „Intercapital Markets” AD do umów o świadczenie usług maklerskich zawartych z Intercapital Markets.

Zostały dokonane następujące zmiany:

 1. Do transakcji w USA i Kanadzie zostały wprowadzone dwa poziomy prowizji według ceny akcji będących przedmiotem transakcji (do 1 dolara i ponad 1 dolara); wprowadzona została zmiana również w podziale prowizji dla Intercapital Markets oraz przeznaczonych na koszty zewnętrzne, bez zmian ogólnych kosztów ponoszonych przez klienta.
 2. Zmiana prowizji do transakcji na rynku w Grecji oraz Austrii.
 3. Zostały wprowadzone zmiany w cenach za korzystanie z niektórych wersji elektronicznej platformy transakcyjnej Infront, jednak korzystanie z Infront Web oraz Infront Mobile pozostaje darmowe.
 4. Koszty przechowywania instrumentów finansowych pozostają bez zmian, a opłaty na rzecz Funduszu Gwarancyjnego dla Inwestorów pozostały zaktualizowane oraz wyszczególnione w bardziej widocznym miejscu w Tabeli opłat i prowizji.

Tabela Opłat i Prowizji została zaktualizowana decyzją Rady Dyrektorów z dnia 08.06.2023 r.

Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji, mają prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zgodnie z art. 4a, ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, przed wejściem w życie nowej Tabeli Opłat i Prowizji, składając wypowiedzenie w formie pisemnej w domu maklerskim, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z posiadanymi przez nich aktywami finansowymi.

Nową Tabelę Opłat i Prowizji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.intercapitalmarkets.com/pl/content/dokumenty